NL
EN
SynchUp! is initiated by REWIN

Dit zijn de gebruikersvoorwaarden van SynchUp. SynchUp is een programma van REWIN Projecten B.V., KvK nummer: 20124412, gevestigd te Cosunpark 22, 4814 ND, Breda, BTW nummer NL 8173.31.220.B.01. Met SynchUp wordt tevens REWIN Projecten B.V. (en vice versa) bedoeld.

Over het programma

SynchUp is een programma dat grotere bedrijven (challengers) met vraagstukken, koppelt aan de innovatiekracht van het kleinere mkb (deelnemers). Daarbij tot doel om een oplossing te vinden voor de vraagstukken door co-creatie. Vanuit een online platform wordt de mogelijkheid geboden voor open innovatie waarbij deelnemers zich kunnen aanmelden voor een challenge door een pitch te uploaden. Indien er samenwerking mogelijk kan zijn, worden deelnemers uitgenodigd voor de ‘challenge weeks’ welke kunnen leiden tot een innovatiecontract. Een innovatiecontract is een samenwerkingsovereenkomst inclusief een plan van aanpak, dat de basis biedt voor de samenwerking en het ontwikkelproces dat wordt aangegaan (‘open innovatie pilot’). Aan het innovatiecontract kunnen innovatievouchers gekoppeld worden (naast inzet van de challengers en deelnemer) die zoveel mogelijk in de regio besteed kunnen worden. Het ontwikkelproces wordt begeleid door de SynchUp-organisatie en/of haar partners voor de periode die wordt afgesproken in het innovatiecontract.

1. Definities

Account: de pagina van een Deelnemer op het Platform van SynchUp waar een Deelnemer zijn/haar profiel kan aanpassen en waarmee hij/zij kan deelnemen aan Challenges. Ook om Challenges te kunnen volgen en updates te ontvangen, dient men een Account aan te maken.
Challenge: een door SynchUp in opdracht van een Challenger opgestelde uitdaging die is geplaatst op het Platform, waarin een Deelnemer uitgedaagd wordt om een schriftelijke Pitch in te sturen (te uploaden). Het doel van de Deelnemer en Challenger is het realiseren van een Innovatiecontract om gezamenlijk een ‘open innovatie pilot’ uit te voeren.
Deelnemer: een natuurlijke- of rechtspersoon die een Account heeft aangemaakt op het Platform met als doel Challenges te volgen en/of deel te kunnen nemen aan één of meerdere Challenges.
Pitch: door de Deelnemer via het Platform geüpload pitchdocument met oplossingsrichting (beschrijving van hun startup/bedrijf én van een idee, prototype oplossing, product, dienst of toepassing) naar aanleiding van een bepaalde Challenge.
SynchUp: een innovatieprogramma waar een match wordt gezocht tussen de Challenger en Deelnemers (innovatieve mkb’ers) met als doel om innovaties te realiseren, transities te versnellen en het regionale ecosysteem te versterken. SynchUp fungeert hierbij als faciliterende partij en behartigt op onafhankelijke wijze het gezamenlijk belang.
Challenger: bedrijf/organisatie die SynchUp opdracht heeft gegeven tot het uitschrijven van een Challenge. De Challenger bepaalt zelf met welke Deelnemer(s) zij een innovatiecontract wenst te sluiten.
Platform: het platform dat de interactie en aanmelding faciliteert (https://www.synchup.nl).
Challenge Weeks: periode waarin Challenger en Deelnemers onder begeleiding van SynchUp coaches kennismaken met elkaar, toetsen of er samenwerkingskansen zijn en (indien kansrijk) samen toewerken naar een Innovatiecontract.
Vouchers: Geldelijke bijdrage gekoppeld aan een gesloten Innovatiecontract om de drempel van pilotkosten te verlagen.
Innovatiecontract: Samenwerkingsovereenkomst tussen de Challenger, Deelnemer(s) en REWIN West-Brabant (als procesbegeleider namens SynchUp).

2. Toepasselijkheid

2.1 Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op alle Deelnemers aan Challenges van SynchUp. De toepasselijkheid van eventuele andere voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
2.2 Door het deelnemen aan een Challenge, gaat men akkoord met deze gebruikersvoorwaarden en bijbehorende informatie (waaronder briefings, privacy voorwaarden en gedragsregels). SynchUp heeft het recht om deze gebruikersvoorwaarden op elk moment aan te passen. Men wordt hiervan op de hoogte gebracht.

3. Werkwijze SynchUp

3.1 SynchUp biedt een online platform voor Challengers (opdrachtgevers) waar zij in samenwerking met SynchUp een Challenge kunnen publiceren. Deelnemers kunnen hierop reageren door hun Pitch te uploaden met als doel het realiseren van een Innovatiecontract.
3.2 Het gaat bij het gestelde in artikel 3.1 expliciet om “met als doel”. SynchUp biedt Deelnemers en Challengers geen garantie dat zij ook daadwerkelijk een Innovatiecontract realiseren. Deelnemers en Challengers kunnen daaraan geen enkel recht ontlenen.
3.3 SynchUp behoudt te allen tijde het recht Deelnemers te weigeren, een Challenge in afstemming met Challenger te wijzigen of te annuleren en/of een Deelnemer toegang tot het Platform te ontzeggen.

4. Challenges

4.1 SynchUp brengt een Challenge onder andere onder de aandacht door het versturen van e-mails, promoties en door plaatsing van informatie op social media kanalen, websites en het Platform. Deelnemers die mee willen doen aan een bepaalde Challenge, dienen voor de deadline hun Pitch(document) te uploaden. De Pitches moeten voldoen aan de in deze voorwaarden of in andere van toepassing zijnde documenten gestelde eisen. Pitches ontvangen na de deadline, worden niet in behandeling genomen.
4.2 SynchUp is niet verplicht te corresponderen over het niet verkrijgen van toegang tot de Challenge Weeks en/of een Innovatiecontract.
4.3 SynchUp kan nadere informatie (briefings) verstrekken over de betreffende Challenge. Deze informatie, inclusief bijkomende voorwaarden, dient door de Deelnemer goed te worden doorgenomen en te allen tijde te worden nageleefd.
4.4 SynchUp en de Challengers nemen de nodige zorgvuldigheid in acht bij het plaatsen van Challenges op het Platform doch zijn niet aansprakelijk voor typefouten of eventuele (andere) onjuistheden.

5. Challenge Weeks

5.1 De Deelnemer is verplicht gedurende de periode van de Challenge Weeks beschikbaar te zijn en indien geselecteerd actief deel te nemen.
5.2 Indien de Deelnemer niet wordt geselecteerd voor de Challenge Weeks of geen Innovatiecontract sluit na afloop van de Challenge Weeks dan wordt contact opgenomen voor een eventueel parallel traject.

6. Pitch uploaden bij een Challenge

6.1 Deelnemers dienen hun Pitch(document) te uploaden via het Platform, op de pagina van de betreffende Challenge. De betreffende Challenger kan dit (document) vervolgens online bekijken. Dit document dient als basis om geselecteerd te kunnen worden voor de Challenge Weeks.
6.2 Indienende Deelnemer is zelf verantwoordelijk voor het beschermen en dus niet vermelden van nog vast te leggen IP gevoelige informatie.
6.3 De inhoud van de Pitch is niet toegankelijk voor andere Deelnemers en zal zonder toestemming van indienende Deelnemer niet gedeeld worden met derden. Uitgezonderd de SynchUp organisatie en haar coaches die het proces faciliteren en op onafhankelijke wijze het gezamenlijk belang behartigen.

7. Publicatie van Deelname

7.1 Deelnemers moeten er rekening mee houden dat de Challenger en SynchUp op het Platform en via andere kanalen bekend maken welke Deelnemers er geselecteerd zijn voor de Challenge Weeks en/of een Innovatiecontract.
7.2 De Deelnemer zal te allen tijde meewerken aan marketing en communicatie acties die verband houden met SynchUp.

8. Deelname

8.1 Deelname is slechts mogelijk voor natuurlijke personen die handelen in de uitoefening van een beroep of bedrijf, dan wel voor rechtspersonen. Een en ander voor zover zij correct zijn inschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel.
8.2 SynchUp behoudt zich alle rechten voor Deelnemers om welke reden dan ook te weigeren. Hierbij kan gedacht worden aan het feit dat niet voldaan is aan het in dit artikel gestelde, dan wel – maar niet beperkt tot – het feit dat Deelnemer een onderneming exploiteert met een doel dat zich niet ‘leent’ voor de Challenge.
8.3 Inschrijving is alleen mogelijk door iemand die de natuurlijke- dan wel de rechtspersoon rechtsgeldig mag vertegenwoordigen.

9. Meerdere Pitches per deelnemer toegestaan

9.1 Het is toegestaan om meerdere Pitches in te sturen (te uploaden), tenzij anders vermeld in de “briefing” en/of “voorwaarden” van een specifieke Challenge.

10. Intellectuele eigendomsrechten

10.1 De intellectuele eigendomsrechten van de in de Pitch voorgestelde oplossing blijven in beginsel bij Deelnemer rusten. Wanneer de Challenger en Deelnemer besluiten om een samenwerking aan te gaan, zullen zij (mits van toepassing) in het Innovatiecontract nadere afspraken maken met betrekking tot de intellectuele eigendomsrechten, zoals het auteursrecht en alle andere aanverwante of naburige rechten die Deelnemer op de voorgestelde oplossing heeft. SynchUp speelt geen rol bij dit laatste (slechts faciliterend) en kan hiervoor nimmer worden aangesproken.
10.2 Het is Deelnemer bekend dat de Challenger kennis neemt van de inhoud van de Pitch van Deelnemer. Met het uploaden van de Pitch gaat Deelnemer hiermee expliciet akkoord. Deelnemer is zelf verantwoordelijk voor het beschermen en dus niet vermelden van nog vast te leggen IP gevoelige informatie.
10.3 Het kan voorkomen dat de Challenger reeds bekend is met eenzelfde dan wel een soortgelijk project/idee als de Pitch van Deelnemer of dit zelf heeft bedacht, gemaakt en in de praktijk ten uitvoer brengt. Wanneer dit het geval is zal Challenger dit op het selectie bekendmakingsmoment of anders tijdens het eerste gesprek tussen Challenger en Deelnemer aan Deelnemer communiceren. Deelnemer kan hieraan geen enkel recht ontlenen.

11. Vouchers

11.1 De Deelnemers die met de Challenger een Innovatiecontract aangaan kunnen in aanmerking komen voor Vouchers.
11.2 Het gaat hierbij expliciet om ‘kunnen in aanmerking komen’ voor Vouchers. SynchUp biedt Deelnemers geen garantie dat Deelnemers ook daadwerkelijk één of meerdere Vouchers ontvangen.
11.3 Vouchers worden toegekend door de SynchUp-organisatie in overleg met de financierende partij. Over toekenning kan niet worden gecorrespondeerd.
11.4 Vouchers worden alleen verstrekt onder de voorwaarde dat er een Innovatiecontract is dat regionale impact aantoont en de Vouchers zoveel mogelijk besteed worden in de regio.
11.5 Verwijzend naar artikel 11.4 kunnen Vouchers worden aangevraagd voor bijvoorbeeld een bijdrage in een proefopstelling, patentaanvraag en ‘investering klaar maken’ van de innovatie (opstellen ondernemingsplan met professionele financiële paragraaf en beschrijving investeringsvraagstuk). Het doel van de Vouchers wordt bepaald aan de hand van de behoeften voortvloeiend uit het Innovatiecontract.
11.6 De begroting van een Innovatiecontract geeft weer wat de inbreng is van zowel de Challenger, als de Deelnemer(s). De Vouchers worden op basis van deze begroting toegekend en zullen additioneel zijn aan de door Challenger en Deelnemer(s) ingebrachte middelen. Challenger en Deelnemer dienen gezamenlijk in het Innovatiecontract tenminste een zelfde bedrag als het gevraagde voucherbedrag ‘in cash’ in te brengen. De ontwikkeling kan niet enkel rusten op de inbreng vanuit Vouchers.

12. Verboden informatie

12.1 In dit artikel is een niet-uitputtende lijst opgenomen met informatie die Deelnemers niet mogen opnemen c.q. vermelden in of bij hun Pitch. Deelnemer staat ervoor in dat zijn/haar uitingen niet de volgende informatie bevat:
– informatie die discriminerend is of anderszins kwetsend genoemd mag worden;
– informatie die in strijd is met de goede zeden;
– informatie waarin persoonlijke gegevens van anderen ter beschikking worden gesteld;
– informatie die in strijd is met enige wet of regelgeving.

13. Aansprakelijkheid SynchUp

13.1 SynchUp is niet aansprakelijk voor de inhoud van de Challenges en de briefings, de beoordeling van de concepten, de Innovatiecontracten en Vouchers alsmede de Pitches.
13.2 SynchUp is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van een (toerekenbare) tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst tot het verlenen van diensten, het gebruik van het Platform en het deelnemen aan Challenges en/of enige aanverwante dienstverlening van SynchUp.
13.3 SynchUp is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade. Hiernaast is SynchUp niet aansprakelijk voor handelen of nalaten van Challengers, Deelnemers en derden, waaronder begrepen de bestanden, gegevens e.d. die zij op het Platform ter beschikking stellen. SynchUp geeft dan ook geen garanties ten aanzien van de inhoud van bestanden, gegevens, informatie en/of materialen die door Deelnemers, Challengers en derden ter beschikking worden gesteld.
13.4 Deelnemer vrijwaart SynchUp van eventuele aanspraken van derden in verband met schade als gevolg van een gebrek/fout in de Pitch (inhoud/vorm), gebruik van bepaalde materialen zonder toestemming van derden en alle overige aanspraken van derden betreffende de inhoud en de vorm van de Pitch.

14. Overig

14.1 Op deze gebruikersvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing.
14.2 Alle eventueel uit deze overeenkomst voortvloeiende geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank in Nederland.

Heb je nog vragen? Neem dan contact met ons op.